มหาวิทยาลัยมหิดล โดย กองบริหารงานวิจัย ร่วมกับกองทรัพยากรบุคคล จัดประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการของนักวิจัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงาน “Mahidol Engineering Maker Expo 2019” สุดยอดงานแสดงผลงานวิจัย-นวัตกรรมด้านวิศวกรรมศาสตร์
May 30, 2019
ม.มหิดล จัดงานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562
May 31, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล โดย กองบริหารงานวิจัย ร่วมกับกองทรัพยากรบุคคล จัดประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการของนักวิจัย

FocusGroup_190530_0009

30 พฤษภาคม 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร คชการ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์นรัตถพล เจริญพันธุ์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมบรรยาย หัวข้อ “การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของนักวิจัย” และ นางจริยา ปัญญา บรรยาย หัวข้อ “ระเบียบวิธีปฏิบัติการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของนักวิจัย” ในการประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการของนักวิจัย จัดโดย กองบริหารงานวิจัย ร่วมกับกองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุมอาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ซึ่งตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยเรื่อง “หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย พ.ศ. 2555” ได้กำหนดให้ตำแหน่งนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล มีตำแหน่งทางวิชาการ ดังนี้ (1) ตำแหน่งนักวิจัย ระดับ 2 (2) ตำแหน่งนักวิจัย ระดับ 3 และ (3) ตำแหน่งนักวิจัย ระดับ 4 โดยกำหนดให้นักวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดลได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตราเดียวกับตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ ดังนี้ (1) ตำแหน่งนักวิจัย ระดับ 2 ให้รับในอัตราเดียวกับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (2) ตำแหน่งนักวิจัย ระดับ 3 ให้รับในอัตราเดียวกับตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และ (3) ตำแหน่งนักวิจัย ระดับ 4 ให้รับในอัตราเดียวกับตำแหน่งศาสตราจารย์ โดยในการประชุมดังกล่าวได้มีการระดมความคิดเห็นในเรื่อง “การใช้คำนำหน้านามนักวิจัย” เพื่อให้มีหลักปฏิบัติเช่นเดียวกับตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์

Recent post