มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ “Learn Do De-velopment: เรียนรู้ ปฏิบัติ พัฒนา” ปีที่ 2

วิทยาลัยราชสุดา จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยราชสุดา ประจำปี 2562 ครบ 28 ปี
May 28, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
May 28, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ “Learn Do De-velopment: เรียนรู้ ปฏิบัติ พัฒนา” ปีที่ 2

S__23060722

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดโครงการ “Learn Do De-velopment: เรียนรู้ ปฏิบัติ พัฒนา” ปีที่ 2 ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ให้แก่บุคลากรในการจัดทำผลงานด้านการพัฒนาคุณภาพในด้านต่างๆ และนำผลงานด้านการพัฒนาคุณภาพมาพัฒนาต่อยอดเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ อาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ บรรยายเรื่อง R2R ง่ายนิดเดียว จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการนำเสนอผลงาน 19 ผลงาน โดยมีคณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งทำหน้าที่เป็นวิทยากรพี่เลี้ยงให้คำแนะนำ และเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรส่งผลงานเข้าร่วมแสดงในงานมหกรรมคุณภาพ ปี 2562 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post