คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล นำข้าวพันธุ์ปิ่นแก้วพระราชทานจากสมเด็จพระสังฆราช มอบแด่อธิการบดี
May 1, 2019
การบรรยาย เรื่อง “มหิดลกับการศึกษาในยุค Disruptive Change”
May 1, 2019

Design Thinking and Business Model Canvas Workshop MUKA

01

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดโครงการ ” Design Thinking and Business Model Canvas Workshop MUKA”  ณ ห้องประชุมนิลกาญจน์ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี  โดย  มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี  ร่วมกับ  สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล (iNT) Startup Thailand ธนาคารออมสิน และ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดขึ้น  ซึ่งนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการกว่า80 คน

โครงการ ” Design Thinking and Business Model Canvas Workshop MUKA ” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2562 เป็นโครงการที่สนับสนุนให้นักศึกษาได้เพิ่มประสบการณ์ความรู้และแนวคิดการออกแบบ เพื่อใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานที่ตอบโจทย์ตามความต้องการมนุษย์ โดยจะมีการประกวดผลงาน พร้อมมอบรางวัล ให้กับผลงานที่ผ่านการพิจารณา  ซึ่งผลงานดังกล่าวจะมีการนำไปพัฒนาส่งเข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศต่อไป

Recent post