มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นที่ 1 ของประเทศไทยจากการจัดอันดับของ Times Higher Education Asia University Rankings 2019

กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
May 2, 2019
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามความร่วมมือก่อสร้างสถานีร่วมศิริราชและอาคารรักษาพยาบาล
May 2, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นที่ 1 ของประเทศไทยจากการจัดอันดับของ Times Higher Education Asia University Rankings 2019

02-banner2019-5-2-03-resize

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 Times Higher Education (THE) ประกาศผลการจัดอันดับ Times Higher Education Asia University Rankings 2019 โดยมหาวิทยาลัยมหิดล ยังคงเป็นที่ 1 ของประเทศไทย และอยู่ในอันดับที่ 104 ของเอเชีย จากการจัดอันดับกว่า 400 มหาวิทยาลัยทั่วเอเชีย จาก 27 ประเทศ โดยมีเกณฑ์ชี้วัดใน 5 ด้าน คือ Teaching (the learning environment) 25%, Research (volume, income and reputation) 30%, Citation (research influence) 30%, International Outlook (staff, students and research) 7.5% และ Industry Income (knowledge transfer) 7.5%

นอกจากนี้ ยังมีมหาวิทยาลัยในไทย อีก 13 แห่ง ได้รับการจัดอันดับในครั้งนี้ด้วย ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อันดับที่ 176) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (อันดับที่ 201 – 250) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (อันดับที่ 201 – 250) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อันดับที่ 251 – 300) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อันดับที่ 251 – 300) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (อันดับที่ 251 – 300) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อันดับที่ 251 – 300) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ )อันดับที่ 301 – 350) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (อันดับที่ 301 – 350) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (อันดับที่ 351 – 400) มหาวิทยาลัยนเรศวร อันดับที่ 351 – 400 และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (อันดับที่ 401+)

Recent post