ม.มหิดล ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ
May 22, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับผู้แทนจาก University College London สหราชอาณาจักร
May 22, 2019

ม.มหิดล เข้าร่วมการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ RUN to RUN และสัมมนาวิชาการประจำปี ครั้งที่ 5 (The 5th RUN Summit) ภายใต้หัวข้อ“ RUN Forward: Moving Thailand Future” ณ โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

run1

22 พฤษภาคม 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร คชการ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์นรัตถพล เจริญพันธุ์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ และ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สิทธิ์ สาธรสุเมธี ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้แทนประธานคลัสเตอร์สุขภาพ (Health) ร่วมประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการของเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (RUN to RUN) จัดโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (RUN Office) ณ โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network: RUN) เป็นเครือข่ายที่มีความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 8 สถาบัน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะประสานความร่วมมือทางวิชาการในการวิจัย และพัฒนา เพื่อส่งเสริมการวิจัยของเครือข่ายฯ พัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม และขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สู่การเป็นศูนย์กลางทางการศึกษา และวิจัย ในระดับภูมิภาค แนวคิดในการดำเนินการใช้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในการสร้าง และพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยของไทย มีเป้าหมายสำคัญคือการพัฒนา Inter-University Clusters ที่ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ โดยมีคณะกรรมการเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network: RUN) เป็นคณะทำงานเพื่อการขับเคลื่อนความร่วมมือดังกล่าว เพื่อให้การบริการจัดการเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างสูงสุด ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนา และแก้ไขปัญหาระดับชาติภูมิภาค และระดับนานาชาติ ตลอดจนสร้างความต่อเนื่องในการบริหารจัดการเครือข่ายฯ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะประธานเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย กำหนดจัดประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ RUN to RUN ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีการประชุมสัมมนาวิชาการประจำปีครั้งที่ 5 (The 5th RUN Summit) ภายใต้หัวข้อ“ RUN Forward: Moving Thailand Future” ระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ผู้บริหารในเครือข่ายฯ และนักวิจัยในคลัสเตอร์ต่างๆ ประกอบด้วย 1) คลัสเตอร์เกษตรและอาหารกลุ่ม Agriculture 2) คลัสเตอร์เกษตรและอาหารกลุ่ม Functional Food 3) คลัสเตอร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ 4) คลัสเตอร์อาเซียน 5) คลัสเตอร์หุ่นยนต์ 6) คลัสเตอร์วัสดุ 7) คลัสเตอร์พลังงาน 8) คลัสเตอร์ดิจิทัล 9) คลัสเตอร์สุขภาพ และ 10) คลัสเตอร์โลจิสติกส์ ได้มีโอกาสมานำเสนอความก้าวหน้า และผลการดำเนินงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และเสริมสร้างความเข้มแข็งในความร่วมมือ ผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนสู่การเป็นศูนย์กลางทางการศึกษา และวิจัยในระดับภูมิภาค เพื่อให้บรรลุเป้าหมายแห่งความร่วมมือ รวมถึงการให้ได้มาซึ่งโจทย์วิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ

ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจของ กองบริหารงานวิจัย สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ที่ www.op.mahidol.ac.th/orra FB: https://www.facebook.com/MU.Research/

Recent post