การบรรยาย เรื่อง “มหิดลกับการศึกษาในยุค Disruptive Change”
May 1, 2019
ม.มหิดล โดย กองบริหารงานวิจัย จัดการประชุมกลุ่มนักวิจัย เรื่อง การใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์
May 1, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Macquarie University เพื่อเจรจาความร่วมมือภายใต้ MU-MQ Centre for International Education (MCIE)

54E3B0B9-FE0A-459F-BB73-E4926FE7EED1

มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Macquarie University เพื่อเจรจาความร่วมมือภายใต้ MU-MQ Centre for International Education (MCIE)

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 คณะผู้บริหารจาก Macquarie University เดินทางมาเจรจาความร่วมมือทางวิชาการภายใต้กรอบความร่วมมือสองสถาบัน MU-MQ Centre for International Education (MCIE) นำโดย

1) Prof. Philomena Leung, Associate Dean International and Professor of Accounting and Governance, Faculty of Business and Economics เข้าเจรจาความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติ และวิทยาลัยการจัดการ เรื่อง Curriculum re-mapping และความร่วมมือทางการวิจัย รวมทั้งมีการเจรจาเฉพาะด้านในเรื่อง pathway programme เพิ่มเติมกับวิทยาลัยนานาชาติ

2) Assoc. Prof. James Downes, Associate Dean Learning and Teaching, Faculty of Science and Engineering เข้าเจรจาความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ ในเรื่องการทำ Cotutelle และการเคลื่อนย้ายนักศึกษา พร้อมกับเข้าเยี่ยมชม Digital Forensic Lab, Bart Lab, Smart Lab และ BCI Lab ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์

3) Prof. Julian Knowles, Associate Dean International, Faculty of Arts เข้าเจรจาความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์เพื่อวางแนวทางความร่วมมือต่อไป

Recent post