ศ.เกียรติคุณ ดร.นพ.สุธี ยกส้าน แสดงปาฐกถาในงานครบรอบ 10 ปีวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ม.มหิดล

รักษาการแทนอธิการบดีเข้าร่วมการประชุม World Health Assembly ที่นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
May 20, 2019
ม.มหิดล ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ
May 22, 2019

ศ.เกียรติคุณ ดร.นพ.สุธี ยกส้าน แสดงปาฐกถาในงานครบรอบ 10 ปีวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ม.มหิดล

mb02

21 พฤษภาคม 2562 ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์นรัตถพล เจริญพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดงานการแสดงปาฐกถาศาสตราจารย์เกียรติคุณสิรินทร์ พิบูลนิยม ครั้งที่ 17 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบปีที่ 10 พ.ศ. 2562

การแสดงปาฐกถาฯ ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นายแพทย์สุธี ยกส้าน ที่ปรึกษาศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน เป็นผู้แสดงปาฐกถา ในหัวข้อ “การสร้างนวัตกรรมวัคซีนในบริบทสังคมไทย” โดยได้นำเสนอถึงประวัติความเป็นมาของศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน ตลอดจนถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศ โดยยึดมั่นตามแนวทางการดำเนินงานของ ศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ ภมรประวัติ ในการพัฒนาวัคซีนให้เกิดประโยชน์ในสังคมไทย และในช่วงสุดท้ายเป็นการมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ประเภทวิชาการ/วิจัย ประจำปี พ.ศ.2562 จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.วรัญญู พูลเจริญ และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุทิสา ถาน้อย

Recent post