คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา ครั้งที่ 18

มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
May 28, 2019
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ปิดการอบรมนานาชาติในหัวข้อ “Natural Disasters Management”
May 28, 2019

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา ครั้งที่ 18

line_655196114713773-1024x683

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัด “สัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา ครั้งที่ 18” ขึ้นเพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ และผลงานวิจัยของนักศึกษา และคณาจารย์ สาขาวิชาสังคมวิทยา มานุษยวิทยา และสาขาวิชาที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ของสถาบันการศึกษาในประเทศไทย เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และปัญหาในการทำวิจัย อันนำไปสู่การสร้างความร่วมมือในการพัฒนางานวิจัย และเพื่อสานต่อโครงการสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา ของสถาบันการศึกษาในประเทศไทย อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

Recent post