คณะ ICT ม.มหิดล เปิดตัวโครงการอบรม Retraining และ Coaching ICT Professionals เพื่อพัฒนาบุคลากรมืออาชีพด้าน ICT ให้แข็งแกร่งในยุค Thailand 4.0

มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
May 3, 2019
คณะ ICT ม. มหิดล ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล คอร์เปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
May 8, 2019

คณะ ICT ม.มหิดล เปิดตัวโครงการอบรม Retraining และ Coaching ICT Professionals เพื่อพัฒนาบุคลากรมืออาชีพด้าน ICT ให้แข็งแกร่งในยุค Thailand 4.0

ict8

คณะ ICT ม.มหิดล  จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ Retraining & Coaching ICT Professionals   วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562  ณ ห้องประชุมใหญ่ Hubba (HBS) ชั้น 19 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์  โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงของสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI)  บุคลากรด้าน IT ทั้งภาครัฐและเอกชน และศิษย์เก่าของคณะฯ เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอโครงการในครั้งนี้

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ศุภชัย  ตั้งวงศ์ศานต์ ที่ปรึกษาคณะ ICT อดีตประธานคณะกรรมการบริหาร SIPA และอดีตรองอธิการบดีฝ่าย IT มหาวิทยาลัยมหิดล  ผู้ริเริ่มโครงการ ได้กล่าวถึงความสำคัญของการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในยุค Digital Disruption ที่ให้ทั้งคุณประโยชน์อย่างมหาศาลและโทษในขณะเดียวกันสำหรับธุรกิจที่ไม่อาจปรับตัวทันกระแสการเปลี่ยนแปลงเสมือนคลื่นยักษ์ Tsunami ที่กระทบวงการ ICT ในประเทศและทั้งโลก บุคลากรในสายอาชีพนี้ ต่างประสบปัญหากับการปรับตัวที่เรียกว่า Do  or  Die ในการใฝ่หาองค์ความรู้ทางวิชาการใหม่ ๆ ที่สำคัญและจำเป็น ในการพัฒนางานให้รวดเร็ว ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อนำมาต่อยอดการพัฒนาทางธุรกิจต่อไป  ซึ่งคณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เล็งเห็นถึงวิกฤตนี้ที่เป็นโอกาสในการพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ ที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานด้าน ICT แล้วในระดับหนึ่ง จึงจัดโครงการอบรม Retraining และ Coaching ICT Professionals  ขึ้น

นอกจากนี้  ได้มีการแนะนำทีมผู้สอนซึ่งเป็นอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและมากด้วยประสบการณ์จากคณะ ICT   และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก  อาทิ

 1. ศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย ตั้งวงศ์ศานต์ 

อดีตประธานคณะกรรมการบริหาร SIPA และอดีตรองอธิการบดีฝ่าย IT มหาวิทยาลัยมหิดล

 1. รองศาสตราจารย์ ดร. สุดสงวน งามสุริยโรจน์

อาจารย์ประจำ และอดีตผู้อำนวยการโครงการ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธันวดี สุเนตนันท์

อาจารย์ประจำ และผู้เชี่ยวชาญด้าน Software Engineering  มหาวิทยาลัยมหิดล

 1. ดร. อภิรักษ์ หุ่นหล่อ

อาจารย์ประจำ และผู้เชี่ยวชาญด้าน Data Science  มหาวิทยาลัยมหิดล

 1. ดร. ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม

ผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศฯ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

 1. ดร. กฤดิวัฒน์ สุทธิวารี

นักวิชาการอิสระด้าน ICT

 1. ดร. ฉกรรจ์ พราหมณ์แก้ว

Blockchain Architect , National Digital ID Co., Ltd.

หลักสูตรที่เปิดการอบรมจะมี 6 วิชา ได้แก่

 1. ICT Project Management Best Practices
 2. Agile Software Development Best Practices
 3. Information Security Management Best Practices
 4. Data Science for Business Transformation
 5. Blockchain and Cryptocurrency for Business Transformation
 6. Business Process Management Best Practices

กลุ่มเป้าหมายของการรับสมัครจะเป็นผู้ที่ทำงานด้าน ICT ที่มีประสบการณ์การทำงานมาแล้วประมาณ 5 ปีขึ้นไป หรือมีพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่เปิดอบรมมาบ้างในระดับหนึ่ง สำหรับกระบวนการจัดอบรมจะเป็นลักษณะ Lecturing, Case Studies, Group/Case Discussion  และ Coaching อันเป็น Model ที่ใช้อย่างได้ผลใน Harvard Business School  เริ่มอบรมวิชาแรกวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ทุกวันอังคาร พฤหัสฯ และ เสาร์ เวลา 18.00 – 21.00 น.  รวมระยะเวลา 30 ชั่วโมงต่อรายวิชา  สถานที่อบรมสะดวกสบายใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS หรือ MRT  ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเรียนได้ที่ www.ict6sigma.net หรือ www.ict.mahidol.ac.th/retraining สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ email : ict6sigma@gmail.com

Recent post