มหาวิทยาลัยมหิดล โดยสถาบันฯ อาเซียน ร่วมประชุมหารือในการพัฒนา SDG Centre for Asia ร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง

ม.มหิดล จัดงานเปิดตัว MU Smart Locker
May 15, 2019
วิทยาลัยราชสุดา ม.มหิดล จัดงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 6
May 16, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล โดยสถาบันฯ อาเซียน ร่วมประชุมหารือในการพัฒนา SDG Centre for Asia ร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง

1557925025274-1024x768

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน อาจารย์ ดร.วไลกัญญา พลาศัย ที่ปรึกษาประจำสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน และอาจารย์ ดร.ประภาพรรณ จูเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ICUDDR เข้าพบปรึกษาหารือกับ ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล ประธานคณะกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง คุณหญิงพวงร้อย ดิศกุล ณ อยุธยา กรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง นายการันต์ ศุภกิจวิเลขการผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ นายจำเริญ ยุติธรรมสกุล เลขาธิการมูลนิธิรากแก้ว นางพิมพรรณ ดิศกุล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการฝ่ายศูนย์พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ถึงการเตรียมการดำเนินการพัฒนา SDG Centre for Asia โดยใช้ศักยภาพของมหาวิทยาลัยมหิดลในการพัฒนาการเรียนการสอนเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการเชื่อมโยงเครือข่ายของมหาวิทยาลัย เครือข่ายของมูลนิธิฯ ในการร่วมกันผลิตบุคคลากรเพื่อออกไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึงการสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทั้งนี้ความร่วมมือดังกล่าวจะหนุนเสริมความมุงมั่นของมหาวิทยาลัยในการเป็นปัญญาของแผ่นดิน ในการรับใช้และขับเคลื่อนสุขภาวะของไทยและนานาชาติ

Recent post