คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงาน “Mahidol Engineering Maker Expo 2019” สุดยอดงานแสดงผลงานวิจัย-นวัตกรรมด้านวิศวกรรมศาสตร์

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ UC Berkeley จัดอบรมหลักสูตรสำหรับผู้บริหาร
May 29, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล โดย กองบริหารงานวิจัย ร่วมกับกองทรัพยากรบุคคล จัดประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการของนักวิจัย
May 30, 2019

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงาน “Mahidol Engineering Maker Expo 2019” สุดยอดงานแสดงผลงานวิจัย-นวัตกรรมด้านวิศวกรรมศาสตร์

eg08

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ผศ.ดร.ธีรพร รับคำอินทร์ รักษาการในตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดงาน “Mahidol Engineering Maker Expo 2019” สุดยอดงานแสดงผลงานวิจัย-นวัตกรรมด้านวิศวกรรมศาสตร์ ณ มหิดลสิทธาคาร จากนั้น เดินทางไปเปิดส่วนแสดงผลงานของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ณ ห้องแสดงผลงาน อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์

กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา และรับการตรวจประเมินจาก Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) ให้ผ่านการรับรองต่อไป ทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้มีเวทีแสดงผลงานเพื่อผลักดันนวัตกรรมสู่การใช้งานจริง  ภายในงานมีการจัดประกวดปริญญานิพนธ์และนวัตกรรมของนักศึกษา ได้รับเกียรติจากผู้แทนบริษัทต่าง ๆ จากภาคเอกชน และศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมเป็นกรรมการตัดสินผลงาน งานนี้ได้รับความสนใจจากคณาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการ ศิษย์เก่า รวมทั้งอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมงานจำนวนกว่า 900 คน

Recent post