กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

ม.มหิดล โดย กองบริหารงานวิจัย จัดการประชุมกลุ่มนักวิจัย เรื่อง การใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์
May 1, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นที่ 1 ของประเทศไทยจากการจัดอันดับของ Times Higher Education Asia University Rankings 2019
May 2, 2019

กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

ka-01

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี และทีมผู้บริหาร ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ งานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม นำโดยอาจารย์ ดร.ชิตชยางค์ ยมาภัย หัวหน้าโครงการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม อาจารย์ ดร.พธู คูศรีพิทักษ์ นางสาวถนอมศรี เปลี่ยนสมัย และนางสาวสรรพารี ยกย่อง ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการสร้างความรู้ความเข้าใจกับอาจารย์ นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ เรื่องพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม (Social Engagement) เพื่อส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมการให้บริการทางวิชาการที่สามารถตอบสนองต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต คุณภาพชุมชน คุณภาพสังคม และคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยการบูรณาการความรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนต่อไป และนอกจากนี้ ยังได้จัดแสดงผลงานของนักศึกษารายวิชาสหวิทยาการพัฒนาที่ยั่งยืน และนิทรรศการจากรถพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่ วิวิธชาติพันธุ์ ณ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

Recent post