คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล จัดงานแถลงข่าว “ธนาคารชีวภาพสำหรับโรคมะเร็งแบบครบวงจร ต่อยอดงานวิจัยสู่การวินิจฉัยรักษาโรคมะเร็ง”
May 13, 2019
อธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล ให้โอวาทนักกีฬาบุคลากรก่อนการแข่งขัน “ขุนเลเกมส์” ครั้งที่ 38
May 14, 2019

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ Graduate School of Horticulture, Chiba University จัดสัมมนาทางวิชาการ MU-CU Joint Symposium 2019

MU-CU Symposium_190513_0021

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล  เป็นประธานเปิดการสัมมนาทางวิชาการ  MU-CU Joint Symposium 2019 ภายใต้แนวคิด Integrated Horticulture for Better Quality of Life โดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ Graduate School of Horticulture, Chiba University จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล  ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้เป็นความร่วมมือทางวิชาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านพืชสวน และเรื่องที่เกี่ยวข้องในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 4 เพื่อขับเคลื่อน CU-MU Collaborative Research and Training Center in Plant Factory หรือ CU-MU CRTP ให้เป็นแหล่งพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัยพืชสวนฯ ให้เป็นรูปธรรม  โดยได้รับความสนใจจากนักวิจัยทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงผู้ประกอบการด้านการเกษตรร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ภายในงานมีการนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการบูรณาการพืชสวนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 7 หัวข้อ โดยมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากทั้ง 2 มหาวิทยาลัยร่วมนำเสนอผลการวิจัยในด้านต่างๆ ในโอกาสนี้ ดร.ณภัศศรณ์ ปัญญาสุข อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ นำเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อที่ 5 “Study of Light and Amino Acid Applications on Growth and Nitrate Uptake in Hydroponically-grown Lettuceดร.ทัฏพงศ์ ตุลยานนท์ อาจารย์ประจำกลุ่มสาขาวิชาชีวนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพอัจฉริยะ นำเสนอผลงานในหัวข้อที่ 7 “Inflorescence xylem development as a key to cope with heat issue in tropical fruit production” และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ จินตโกวิท อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้นำเสนอหัวข้อที่ 3 “Microclimate technology and physiological information for fruit orchard management

Recent post