มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัด โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านธรณีศาสตร์ ประจำปี 2562 รุ่นที่ 2

คณะกายภาพบำบัดจัดกิจกรรมคุณภาพ เพื่อคนคุณภาพ “The 2 nd PTMU Quality Day 2019”
May 27, 2019
วิทยาลัยราชสุดา จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยราชสุดา ประจำปี 2562 ครบ 28 ปี
May 28, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัด โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านธรณีศาสตร์ ประจำปี 2562 รุ่นที่ 2

geo01

วันที่ 20-25 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ีจัด โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านธรณีศาสตร์ ประจำปี 2562 รุ่นที่ 2 โดยมีผู้สนใจเข้ารับการอบรมกว่า 50 โรงเรียน จากทั่วทุกภาคของประเทศ โดยผู้เข้ารับการอบรม จะได้รับทราบองค์ความรู้ใหม่ทางด้านธรณีศาสตร์ ต่อยอดให้เกิดกิจกรรมการเรียนรู้ รูปแบบใหม่นำมาเป็นสื่อการเรียนรู้ให้กับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ผู้สนใจได้รับรู้ต่อไปในการ ร่วมพัฒนากำลังคนและเยาวชนให้เป็นกำลังสำคัญในการสร้างความตระหนักและความตื่นตัวทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อไป

สำหรับการจัดอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านธรณีศาสตร์ ประจำปี 2562 ได้รับความร่วมมือจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อดำเนินกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านธรณีศาสตร์ ซึ่งจะนำไปสู่การดำเนินงานด้านคุรุวิจัยและยุววิจัยในอนาคตต่อไป

Recent post