ม.มหิดล ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ

ศ.เกียรติคุณ ดร.นพ.สุธี ยกส้าน แสดงปาฐกถาในงานครบรอบ 10 ปีวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ม.มหิดล
May 21, 2019
ม.มหิดล เข้าร่วมการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ RUN to RUN และสัมมนาวิชาการประจำปี ครั้งที่ 5 (The 5th RUN Summit) ภายใต้หัวข้อ“ RUN Forward: Moving Thailand Future” ณ โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
May 22, 2019

ม.มหิดล ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ

corruption_190522_0001

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานมหาวิทยาลัย นำโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล คณบดี ผู้อำนวยการ ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ โดยผู้บริหารของมหาวิทยาลัยได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ภายในมหาวิทยาลัยมหิดลทุกระดับ และเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบว่า ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสตรวจสอบได้ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบต่อตนเอง หน่วยงาน สังคม และประเทศชาติ พร้อมร่วมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านคอร์รัปชั่น ณ บริเวณโถงพระราชบิดา ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post