ทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ประชุมชี้แจงการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
May 16, 2019
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
May 17, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมการประชุมการเตรียมงาน PMAC

378914

ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เข้าร่วม”การประชุมคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการนานาชาติประจำปีรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล (Prince Mahidol Award Conference: PMAC) ครั้งที่ 2/2562 ระหว่างวันที่ 15 – 17 พฤษภาคม 2562 ณ เมืองมองโทรซ์ และร่วมงาน “72nd WORLD HEALTH ASSEMBLY” ซึ่งจัดโดยองค์การอนามัยโลก (WHO) ระหว่างวันที่ 20 – 28 พฤษภาคม 2562 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

Recent post