มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมการประชุมการเตรียมงาน PMAC

ทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ประชุมชี้แจงการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
May 16, 2019
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
May 17, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมการประชุมการเตรียมงาน PMAC

Recent post