ทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ประชุมชี้แจงการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

The Visit of Kyoto University ASEAN Center
May 16, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมการประชุมการเตรียมงาน PMAC
May 17, 2019

ทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ประชุมชี้แจงการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

Recent post