ทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ประชุมชี้แจงการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับผู้แทนจาก Kyoto University ASEAN Center
May 16, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมการประชุมการเตรียมงาน PMAC
May 17, 2019

ทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ประชุมชี้แจงการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

pa01

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงจุฑามณี สุทธิสีสังข์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร ประชุมชี้แจงการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมี คณบดี ผู้อำนวยการ คณะ สถาบัน ศูนย์ กอง และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟัง โดยทั้งนี้เพื่อให้การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นไปตามแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยภายใต้แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2563- 2566) และเเผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post