คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ปิดการอบรมนานาชาติในหัวข้อ “Natural Disasters Management”

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา ครั้งที่ 18
May 28, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปี 2562
May 28, 2019

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ปิดการอบรมนานาชาติในหัวข้อ “Natural Disasters Management”

20190528 #1_190528_0013

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิด พร้อมมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมนานาชาติในหัวข้อ “Natural Disasters Management” จำนวน 18 คน ซึ่งเป็นตัวแทนจากหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมของทั้งภาครัฐและเอกชน จากประเทศอาร์เมเนีย บูร์กินาฟาโซ ชิลี ไอเวอรี่โคสต์ เอธิโอเปีย กินี จอร์แดน คีร์กีซ เมียนมา เนปาล ไนจีเรีย ฟิลิปปินส์ ซูดาน ทาจิกิสถาน ติมอร์-เลสเต ตูนิเซีย ตุรกี และ วานูอาตู ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ (พิเศษ) เล็ก มอญเจริญ ชั้น 2 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งการอบรมนานาชาติดังกล่าวได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 28 พฤษภาคม 2562 เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการจัดการ การเตรียมพร้อมและการตระหนักถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม โดยได้รับการสนับสนุนจาก กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (Thailand International Cooperation Agency: TICA) และมี ผศ.ดร.ธรรมรัตน์ พุทธไทย ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นผู้อำนวยการฝึกอบรม

Recent post