ม.มหิดล รับมอบเงินสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยาง จาก บ. โคโคคุ รับเบอร์ จก.
May 15, 2019
ม.มหิดล จัดงานเปิดตัว MU Smart Locker
May 15, 2019

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับ บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย) จำกัด

MOU Pharmacy_190515_0001

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ. สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ Mr. Moh Mang Ng กรรมการผู้จัดการบริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย) จำกัด พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ภญ. วราภรณ์ จรรยาประเสริฐ (ผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบเครื่องสำอางและเภสัชภัณฑ์ทางผิวหนัง) นายจิระวัฒน์ ทองใบ (ผู้อำนวยการแผนก care chemicals) ผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และบริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย) จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันด้านการเรียนการสอน การวิจัยและพัฒนาด้านเครื่องสำอาง การศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของสารที่ใช้ทางเครื่องสำอาง และการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีด้านเครื่องสำอาง เพื่อเป็นช่องทางในการพัฒนาการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก ตลอดจนเป็นการช่วยส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการวิจัยระหว่างหน่วยงานรัฐ และภาคเอกชน เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับผู้บริโภคด้านเครื่องสำอาง และเสริมสร้างงานวิจัยด้านเครื่องสำอาง ณ ห้อง 606 ชั้น 6 อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post