วันปาฐกถาเกียรติยศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร อ้วนอ่อน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562
May 10, 2019
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดงาน “เทคนิคการแพทย์ มหิดล รวมใจสร้างสุขภาวะดี วิถีเกษตรปลอดภัย” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา
May 11, 2019

คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล จัดโครงการ “มหาวิทยาลัยเด็ก”

1557562456947-1024x683

วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะ มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ “มหาวิทยาลัยเด็ก” ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่2 ประจำปีการศึกษา 2561 ในชื่อตอน “ของเล่นชวนคิด นักวิทย์ชวนทำ” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ สุวรรณะ อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ เป็นวิทยากรบรรยายมาให้ความรู้ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย การประดิษฐ์หุ่นยนต์ไต่เชือก และตุ๊กตาล้มลุก เป็นต้น

“มหาวิทยาลัยเด็ก” เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มหาวิทยาลัยเครือข่าย เช่น มหาวิทยาลัยมหิดล และองค์กรความร่วมมือแลกเปลี่ยนทางวิชาการแห่งสหพันธรัฐเยอรมนี (DAAD) เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้นได้ร่วมทำกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ต่างๆ โดยมีนักวิจัย และ นักศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก เป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลให้คำแนะนำในการทำกิจกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อวางรากฐานที่ดีให้นักเรียนไทยได้ฝึกฝนกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ผ่านการลงมือทดลองด้วยตัวเอง ที่ท้าทายและน่าสนใจ เพื่อให้นักเรียนเหล่านี้เติบโตไปเป็นนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย รวมทั้งแพทย์และวิศวกร ที่มีความรักในวิทยาศาสตร์ และขับเคลื่อนความก้าวหน้าของเศรษฐกิจและสังคมไทย ต่อไป

สำหรับผู้ที่สนใจกิจกรรมในครั้งต่อๆไปสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ www.sc.mahidol.ac.th งานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โทร 02-201-5053

Recent post