มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมนานาชาติ Cyber Security: Implications on Peace and Security in the ASEAN Region

รถไม่หัดเดิน….ผลิตภัณฑ์อันตรายสำหรับทารกที่ยังวางขายได้ตามห้างสรรพสินค้าและร้านค้าทั่วไป
May 10, 2019
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเสวนาด้านธุรกิจและผู้ประกอบการครั้งที่ 2
May 10, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมนานาชาติ Cyber Security: Implications on Peace and Security in the ASEAN Region

cyber3

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมนานาชาติ Cyber Security: Implications on Peace and Security in the ASEAN Region ณ โรงแรมแชงกรี – ลา กรุงเทพฯ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 11 พฤษภาคม 2562 โดยกระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดขึ้นเพื่อสานต่อแนวคิดของ ASEAN Leaders’ Statement on Cybersecurity Cooperation ซึ่งรับรองโดยที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 32 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561 และส่งเสริมความตระหนักรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความมั่นคงทางไซเบอร์ ผลกระทบของภัยคุกคามทางไซเบอร์ต่อสันติภาพ ความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก

Recent post