มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านธรณีศาสตร์ ประจำปี 2562 (รุ่นที่ 1)

คณะ ICT ม. มหิดล ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล คอร์เปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
May 8, 2019
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันในการผลิตบัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ระหว่างโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล และโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
May 8, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านธรณีศาสตร์ ประจำปี 2562 (รุ่นที่ 1)

kan3

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านธรณีศาสตร์ (รุ่นที่1) ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรี  ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 13 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมวิมานดิน โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สุทัศชา หงษ์ศรีสวัสดิ์ และอาจารย์ ดร.ปริญญา พุทธาภิบาล อาจารย์ประจำสาขาวิชาธรณีศาสตร์ เป็นวิทยากรในโครงการ

โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านธรณีศาสตร์ จัดขึ้นเพื่อเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรครูในโรงเรียนต่างๆ จาก 24 จังหวัดทั่วประเทศ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ซึ่งเน้นการบูรณาการองค์ความรู้ด้านธรณีวิทยาร่วมกับวิทยาศาสตร์แขนงอื่นๆ และการศึกษา ทำให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจธรรมชาติของโลก ความเป็นมาในอดีตและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต การกำเนิดทรัพยากรธรณี ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่างๆ อย่างลึกซึ้งเพียงพอที่จะนำไปใช้เป็นพื้นฐานความคิดเพื่อให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันและถ่ายทอดสู่กันต่อๆ ไปผ่านการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฏี ภาคปฏิบัติ และเผชิญกับตัวอย่างจริงในภาคสนาม เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญต่อไป

Recent post