มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมการประชุม AI For Good Global Summit ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล จับมือ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า สร้างโลกจำลองการปฎิบัติงานให้บุคลากรทางการแพทย์ฉุกเฉิน
May 31, 2019
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ 6 โรงเรียนมัธยมศึกษา ครั้งที่ 5
May 31, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมการประชุม AI For Good Global Summit ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

001

วันที่ 28 – 30 พฤษภาคม 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดร. พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม  ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุม AI For Good Global Summit ในฐานะแขกรับเชิญพิเศษ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุม AI For Good Global Summit เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์และการพัฒนาในศาสตร์ต่างๆ ทั้งทางด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (AI for Health and Well-Being) วิศวกรรมการแพทย์ (AI for Medical Engineering) การพัฒนาด้านอวกาศ (AI for Space) การลงทุนเพื่อพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์เพื่อการค้า (Scaling AI) และนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์กับการสร้างคุณค่าของมนุษย์และการมีส่วนร่วมในสังคม (AI for Human Dignity and Social Inclusiveness) ในการประชุมครั้งนี้ ยังได้กล่าวถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆในการนำองค์ความรู้และการใช้ปัญญาประดิษฐ์เข้ามาแก้ไขปัญหาระดับโลก และการพัฒนาอุปกรณ์ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ให้มีราคาที่ปัจเจกบุคคลทั่วไปเข้าถึงได้ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs)

Recent post