คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล สร้างความตระหนักในวันวัคซีนเอชไอวีสากล (HIV Vaccine Awareness Day)
May 17, 2019
The CWTS Leiden Ranking 2019
May 18, 2019

Mahidol KM Forum 2019

1558093534366-1024x683

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดงาน “Mahidol KM Forum 2019” ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก Professor Dr. Thomas Menkhoff จาก Lee Kong Chian School of Business, Singapore Management University ประเทศสิงคโปร์ บรรยายเรื่อง “Knowledge Management and Innovation” และการเสวนา “Launching of MahidolQD Channel” โดยผู้ที่ได้รับรางวัล Innovative Teaching Award และรางวัล Team Good Practice Award ใน Mahidol Quality Fair 2018 ได้แก่

• การใช้งานบทเรียนออนไลน์แบบ Small Private Online Course (SPOC) ในการเสริมสร้าง ประสบการณ์การเรียนรู้ของนักศึกษาโภชนาการและการกำหนดอาหาร โดย คุณฐนิต วินิจจะกูล สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
• โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยฟื้นคืนชีวิตผู้ป่วยใน ฝ่ายการพยาบาลศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ โดย พว.รณิดา ตุละวิภาค คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
• Siriraj Concurrent Trigger Tool by Modified Early Warning Sign for Pressure Injury Prevention โดย พว.กาญจนา รุ่งแสงจันทร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post