ม.มหิดล เข้าร่วมการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ RUN to RUN และสัมมนาวิชาการประจำปี ครั้งที่ 5 (The 5th RUN Summit) ภายใต้หัวข้อ“ RUN Forward: Moving Thailand Future” ณ โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
May 22, 2019
ศูนย์บริหารสินทรัพย์ ม.มหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการจัดอบรมให้ความรู้ด้านการเงิน ด้านบัญชีบริหารการวางแผนการเงินล่วงหน้า (Budgeting) หลักสูตรที่ 1 การเงินสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 2”
May 23, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับผู้แทนจาก University College London สหราชอาณาจักร

mu ucl5

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับ Prof. Claudio Stern, Pro – Vice – Provost (Regional) for South East Asia and Australia, University College London สหราชอาณาจักร โดยได้หารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองสถาบัน ณ ห้องประชุม OSM 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post