คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลง (MoU) ร่วมมือด้านการดูแล Special Needs Patients กับ Chung Shan Medical University College of Oral Medicine, Taiwan
May 29, 2019
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ฯ ของพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2561”
May 29, 2019

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 10 (Mahidol Leadership Program x)

edu-x4

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยมหิดล   เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 10 (Mahidol Leadership Program x) ซึ่งจัดขึ้นโดยกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล  เพื่อพัฒนาทักษะนักศึกษา 21st Century Skills ให้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ตลอดจนสร้างเครือข่ายด้านกิจกรรมนักศึกษา รวมถึงการฝึกทักษะที่จำเป็นต่อผู้นำนักศึกษา อันเป็นประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง ส่วนงานและมหาวิทยาลัยต่อไป โดยกำหนดจัดโครงการระหว่างวันที่  29 พฤษภาคม -2 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล

ในโอกาสนี้  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล  บรรยายพิเศษ เรื่อง “ทักษะความเข้าใจ และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล” (Digital Literacy) และศาสตราจารย์ ดร.นพ. ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายช่วง Alumni Talk หัวข้อผู้นำแบบใหม่ “ให้” มากขึ้น และรองศาสตราจารย์ ดร.นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายหัวข้อ “ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง” (transformationl Leadership)

Recent post