มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปี 2562

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ปิดการอบรมนานาชาติในหัวข้อ “Natural Disasters Management”
May 28, 2019
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและหัวหน้าภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ ให้การต้อนรับ Dr. Timothy Utteridge ผู้เชี่ยวชาญด้านพฤกษศาสตร์ จากสวนพฤกษศาสตร์คิว (Royal Botanic Gardens, Kew) ประเทศสหราชอาณาจักร
May 28, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปี 2562

edu3

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล  เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชา มมศท100 ประจำปีการศึกษา 2562”  พร้อมบรรยาย เรื่อง “นโยบายด้านการศึกษา: Outcome Based Education กับรายวิชา มมศท100”  ซึ่งเป็นรายวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี  โดยการจัดประชุมในครั้งนี้เพื่อสรุปการจัดการเรียนการสอนรายวิชา มมศท 101 ปีการศึกษา 2561  และระดมความคิดและพัฒนาเนื้อหารายวิชา รูปแบบการจัดการเรียนการสอน  การวัดและประเมินผล รวมถึงแผนการสอน รายวิชามมศท 100 สำหรับปีการศึกษา 2562 โดยมีอาจารย์ผู้สอนจากทุกส่วนงานจำนวน 84 คน เข้าร่วมการประชุม ณ โรงแรมอมารี หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Recent post