วิทยาลัยราชสุดา ม.มหิดล จัดงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 6

มหาวิทยาลัยมหิดล โดยสถาบันฯ อาเซียน ร่วมประชุมหารือในการพัฒนา SDG Centre for Asia ร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง
May 15, 2019
ม.มหิดล ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ EURAXESS ASEAN แหล่งทุนสหภาพยุโรป จัดประชุม เรื่อง “Advanced your Research Career in Europe: Funding and Fellowship Opportunities”
May 16, 2019

วิทยาลัยราชสุดา ม.มหิดล จัดงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 6

seminar rs_190516_0004

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สรายุทธ สุภาพรรณชาติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 6 (The 6th Ratchasuda International Conference on Disability 2019) “Greating a World of Opportunities for All” โดยมี แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ และได้รับเกียรติจาก John Ross Rizzo, New York University, USA เป็นวิทยากรบรรยายใน หัวข้อ Creating Opportunity for All in the Disrupted World นอกจากนี้ ภายในงานได้มีการอภิปราย ในหัวข้อ A Tool to Create a World of Opportunities for All วิทยากรโดย Professor Phyllis Jones, Ph.D., University of South Florida, USA Assoc. Prof. Joseph Agbenyega, Monash University, Australia และอาจารย์มณเฑียร บุญตัน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและประธานคณะกรรมการกองทุน ส่งเสริมและพัฒนาการใช้อักษรเบรลล์แห่งชาติ ณ โรงแรมศาลายา พาวิลเลียน จังหวัดนครปฐม

การสัมมนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือของเครือข่ายภาคีสถาบันการศึกษาและหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการผลิตและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านคนพิการในระดับนานาชาติ

Recent post