สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ม.มหิดล จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Mahidol Active Ageing Policy

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ 6 โรงเรียนมัธยมศึกษา ครั้งที่ 5
May 31, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดลขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล
May 31, 2019

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ม.มหิดล จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Mahidol Active Ageing Policy

61555414_10156462944927781_4893746558094278656_o

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ดร. ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการเสวนาและการประชุมเชิงปฏิบัติการ “Mahidol Active Ageing Policy” ณ ห้องประชุม 2108 อาคารฝึกอบรม สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการนี้ เป็นกิจกรรมการดำเนินงานของ Mahidol University Global Health (MUGH) โดยนายแพทย์วิวัฒน์ โรจนพิทยากร ผู้อำนวยการ Mahidol University Global Health (MUGH) เลขาธิการ ASEAN University Network – Health Promotion Sub-Network (AUN-HPN) และที่ปรึกษาสถาบันฯ อาเซียน และมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมการประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องสถานการณ์ปัญหาผู้สูงอายุในประเทศไทย บทบาทของมหาวิทยาลัยมหิดลในการขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุ อาทิ ศาสตราภิชาน ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง คณะกรรมการที่ปรึกษาสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน อาจารย์กรรณิการ์ บันเทิงจิตร ผู้จัดการสำนักงานประสานงานนโยบายรองรับสังคมสูงวัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์วีระศักดิ์ พุทธาศรี สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ผู้อำนวยการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ดร.นายแพทย์วิชช์ เกษมทรัพย์ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน และผู้บริหารและผู้แทนจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม สถาบันโภชนาการ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะเทคนิคการแพทย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะกายภาพบำบัด จำนวนกว่า 40 คน

Recent post