คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ฯ ของพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2561”
May 29, 2019
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงาน “Mahidol Engineering Maker Expo 2019” สุดยอดงานแสดงผลงานวิจัย-นวัตกรรมด้านวิศวกรรมศาสตร์
May 30, 2019

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ UC Berkeley จัดอบรมหลักสูตรสำหรับผู้บริหาร

1559132772365-1024x683

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย MUIC Executive Education ร่วมกับ UC Berkeley Center for Executive Education (CEE) ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร UC Berkeley Center for Executive Education-MUIC One-Day Workshop ‘Driving Change: Leadership in the Disruptive Innovation Era’” โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สรายุทธ สุภาพรรณชาติ  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง มหาวิทยาลัยมหิดล  รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ  และผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมโครงการจำนวน 38 ท่าน ณ เกษรเออร์เบิน เกษรทาวเวอร์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ

โดยในภาคเช้าเป็นการเสวนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อ Driving Change in a VUCA World” โดยรองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุฬธิดา โฉมฉาย คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล และ Dr. Homa Bahrami จาก the Haas School of Business, UC Berkeley จากนั้นมีการบรรยายในหัวข้อต่างๆ อาทิ Leadership in a VUCA World, Creating a Resilient Organization และ Reflection & Lessons from Silicon Valley

โครงการฝึกอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพในการบริหารองค์กรภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมอย่างพลิกผัน (Disruptive Innovation) เกิดการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงในองค์กร และเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้บริหารระดับสูง อันจะนำมาซึ่งการบริหารงานองค์กรให้มีความมั่นคงอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ MUIC Executive Education เป็นหน่วยงานที่มุ่งพัฒนาศักยภาพ ในหลักสูตรต่างๆแก่ผู้บริหารระดับสูง และบุคคลทั่วไปแบบ Live Long Learning Center เพื่อให้ทันต่อกระแสของเทคโนโลยี  และการแข่งขัน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยหลักสูตรที่เปิดสอนมีตั้งแต่หลักสูตรระยะสั้น, หลักสูตรประกาศนียบัตรระดับผู้บริหาร, หลักสูตรที่ออกแบบตามความต้องการขององค์กร ภายใต้แนวคิดหลัก Learn Unlearn Relearn

สอบถามเพิ่มเติมและรายละเอียดได้ที่ MUIC Executive Education โทรศัพท์ 02 700 5000 ต่อ 1022, 1712
หรือ https://muic.mahidol.ac.th/eng/professional-services/executive-education/

Recent post