มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
May 23, 2019
คณะกายภาพบำบัดจัดกิจกรรมคุณภาพ เพื่อคนคุณภาพ “The 2 nd PTMU Quality Day 2019”
May 27, 2019

การประชุมปฏิบัติการ Preparation for AUN-QA Assessment 2020: Workshop 1

aun1

วันที่ 24  พฤษภาคม 2562  รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ  ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน ปี 2563 (Preparation for AUN-QA Assessment 2020) จากนั้น ผู้แทนหลักสูตร นำเสนอภาพรวม และตอบข้อซักถาม โดยมี รองศาสตราจารย์ชวลิต วงษ์เอก และทีมวิทยากร ร่วมให้คำแนะนำ และในช่วงบ่าย เป็นกิจกรรม Workshop ทบทวนการเขียน Executive Summary และจัดทำแผนพัฒนาหลักสูตรตามข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการประเมินหลักสูตร (MU AUN – QA) ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและผลักดันหลักสูตรที่มีศักยภาพ เพื่อเข้ารับการตรวจประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน ในรอบการตรวจปี 2020 (เดือนพฤษภาคม 2563 – เมษายน 2564)

Recent post