วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล รับการตรวจประเมินจาก AACSB Peer Review Team
June 3, 2019

รักษาการแทนอธิการบดี ม.มหิดล เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรและกล่าวแสดงความยินดีแก่ นร.รร.สาธิตนานาชาติ ม.มหิดล (MUIDS) ที่สำเร็จการศึกษาเกรด 12 (ม.6) ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร

Recent post