รักษาการแทนอธิการบดี ม.มหิดล เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรและกล่าวแสดงความยินดีแก่ นร.รร.สาธิตนานาชาติ ม.มหิดล (MUIDS) ที่สำเร็จการศึกษาเกรด 12 (ม.6) ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร
June 1, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล โดย กองบริหารงานวิจัย จัด “โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์/นักวิจัยรุ่นใหม่ ด้านวิจัย” รุ่นที่ 1
June 4, 2019

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล รับการตรวจประเมินจาก AACSB Peer Review Team

Recent post