การบรรยาย เรื่อง “มหิดลกับการศึกษาในยุค Disruptive Change”

Design Thinking and Business Model Canvas Workshop MUKA
May 1, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Macquarie University เพื่อเจรจาความร่วมมือภายใต้ MU-MQ Centre for International Education (MCIE)
May 1, 2019

การบรรยาย เรื่อง “มหิดลกับการศึกษาในยุค Disruptive Change”

Recent post