มหาวิทยาลัยมหิดล เดินหน้าสร้าง Rating Scale ตัวชี้วัดศักยภาพสู่มหาวิทยาลัยสุขภาพระดับอาเซียน

การตรวจประเมินคณะวิทยาศาสตร์ ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2562
June 26, 2019
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติ 14th Asia Pacific Alliance for Health Leaders (APAHL) Forum 2019 หัวข้อ “Synergizing Leaders for Driving the SDGs Success”
June 27, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล เดินหน้าสร้าง Rating Scale ตัวชี้วัดศักยภาพสู่มหาวิทยาลัยสุขภาพระดับอาเซียน

aun1

วันที่ 27  มิถุนายน 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง  มไหสวริยะ  รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ดร.ชลธิศ ธีระฐิติ ผู้อำนวยการบริหารสำนักงานมหาวิทยาลัยเครือข่ายอาเซียน (ASEAN University Network: AUN) ดร.ณัฐพันธุ์ ศุภกา รักษาการผู้อำนวยการภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินงาน ASEAN Rating on Health University (ARHU)ร่วมแถลงข่าวการเสริมสร้างความสามารถของมหาวิทยาลัยสมาชิกเป็นมหาวิทยาลัยสุขภาพตามกรอบ Healthy University Framework  ในโอกาสนี้ ได้มีพิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อต่อยอดความร่วมมือในการส่งเสริมมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนให้พัฒนาไปสู่มหาวิทยาลัยแห่งสุขภาพ  โดยมี นายแพทย์วิวัฒน์ โรจนพิทยากร ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนด้านการสร้างเสริมสุขภาพ  Prof.Arnel Onesimo Uy รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเดอลาซาล ฟิลิปปินส์ Prof. Dr. Djagal Wiseso Marseno รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกัดจามาดา อินโดนีเซีย Prof.Buenalyn Teresita M.Ramos-Mortel วิทยาลัยสาธารณสุข มหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ม.มหิดล และ ดร.นพ.วิชช์ เกษมทรัพย์ รองผู้อำนวยการสถาบันฯ ร่วมเป็นเกียรติในงาน ณ หอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนกและหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา

อ่านรายละเอียดทั้งหมด

Recent post