คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติ 14th Asia Pacific Alliance for Health Leaders (APAHL) Forum 2019 หัวข้อ “Synergizing Leaders for Driving the SDGs Success”

มหาวิทยาลัยมหิดล เดินหน้าสร้าง Rating Scale ตัวชี้วัดศักยภาพสู่มหาวิทยาลัยสุขภาพระดับอาเซียน
June 27, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดลจัดการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร (MU AUN-QA Assessor) รุ่นที่ 7
June 27, 2019

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติ 14th Asia Pacific Alliance for Health Leaders (APAHL) Forum 2019 หัวข้อ “Synergizing Leaders for Driving the SDGs Success”

ap3

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะเจ้าภาพและประธานจัดงานกล่าวเปิดการประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 14 14th Asia Pacific Alliance for Health Leaders (APAHL) Forum 2019 ปีนี้จัดในหัวข้อ “Synergizing Leaders for Driving the SDGs Success” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 29 มิถุนายน 2562 ณ อาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร คณะพยาบาลศาตร์ ศาลายา วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมของสมาพันธ์ APAHL และการประชุมครั้งที่ 14 นี้ เพื่อเป็นเวทีการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสหสาขาในการเป็นผู้นำทางสุขภาพในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก การส่งเสริมการทำงานร่วมกัน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในด้านวิชาการ วัฒนธรรม และประสบการณ์ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 60 คน ประกอบด้วยนักศึกษาสาขาสุขภาพ และคณาจารย์ จาก Faculty of Health Sciences, Yamaguchi University ประเทศญี่ปุ่น College of Health Science, Ewha Womans University ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ School of Nursing, University of Tassmania ประเทศออสเตรเลีย และคณะ​ทเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post