สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ม.มหิดล จัดประชุมพัฒนาขอบเขตความร่วมมือกับสถาบันฯปิดทองหลังพระและมูลนิธิรากแก้ว

ค่ายอาสาพัฒนา ครั้งที่ 51
June 7, 2019
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการขยายผล การศึกษาวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ระหว่างกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกับเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย
June 10, 2019

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ม.มหิดล จัดประชุมพัฒนาขอบเขตความร่วมมือกับสถาบันฯปิดทองหลังพระและมูลนิธิรากแก้ว

ahid02

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมหารือเพื่อพัฒนาความร่วมมือกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริและมูลนิธิรากแก้ว โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วชิร คชการ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพภาพ ดร.นายแพทย์วิชช์ เกษมทรัพย์ รองผู้อำนวยการสถาบัน ดร.วไลกัญญา พลาศรัย ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสถาบันฯ Prof. Dr. Bruce Alexander Wilcox พร้อมด้วยคณาจารย์ ร่วมต้อนรับคุณการัณย์ ศุภกิจวิเลขการ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ คุณจำเริญ ยุติธรรมสกุล ที่ปรึกษาสถาบันฯ ปิดทองหลังพระ และรักษาการเลขาธิการมูลนิธิรากแก้ว นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ปรึกษาประธานกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง สถาบันฯ ปิดทองหลังพระ มูลนิธิรากแก้ว พร้อมคณะ ในการประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถ้มภ์ ณ ห้องประชุมกระแส ชนะวงศ์

ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ได้นำเสนอวิสัยทัศน์และพันธกิจของสถาบัน รวมทั้งกลยุทธ์การนำหลักการของสาธารณสุขมูลฐานผนวกกับหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อขับเคลื่อนในการสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ได้มีการพิจารณาถึงการกำหนดบทบาทและขอบเขตการปฏิบัติงานร่วมกันต่อประเด็นเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (SDGs) ที่จะดำเนินการ รวมถึงพื้นที่ปฏิบัติการพัฒนา (Social lab) และการจัดทำตัวชี้วัดอีกด้วย

Recent post