วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ม.มหิดล และสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการประชุมวิชาการนานาชาติทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา (ICSES 2019)

มหาวิทยาลัยมหิดล มอบรางวัลเครื่องหมายสามารถทางกีฬาชั้นพิเศษและรางวัลนักกีฬาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561
June 26, 2019
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีต้อนรับผู้แทนจาก Macquarie University ประเทศออสเตรเลีย
June 26, 2019

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ม.มหิดล และสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการประชุมวิชาการนานาชาติทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา (ICSES 2019)

icses21

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ศาสตราจารย์ นพ. วชิร คชการ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ ผู้แทนรักษาการเเทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ดร.ก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย และผู้แทนสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Sports and Exercise Science (ICSES 2019) ภายใต้หัวข้อ“Road to Tokyo 2020” ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมอโนมาแกรนด์ กรุงเทพมหานคร และขอบคุณกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ที่เป็นผู้ให้การสนับสนุนหลักในการจัดประชุมครั้งนี้

สำหรับการประชุมนี้เป็นการประชุมเชิงวิชาการเกี่ยวกับศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อเตรียมความพร้อมนักกีฬามุ่งสู่โอลิมปิก จัดโดยวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ม.มหิดล และสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และเป็นความร่วมมือระหว่างเครือข่ายคณบดีวิทยาศาสตร์การกีฬาและพลศึกษา โดยมุ่งเน้นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านการฝึกซ้อม การเตรียมร่างกายนักกีฬา (Coaching and Conditioning) ชีวกลศาสตร์ (Biomechanics) สรีรวิทยา (Physiology) จิตวิทยา (Psychology) โภชนาการ (Nutrition) การค้นหาและพัฒนาศักยภาพนักกีฬา (Talent Identification and development) การป้องกันและเฝ้าระวังการบาดเจ็บ (Injury Prevention and Surveillance) และการฟื้นฟูสภาพร่างกายหลังจากการบาดเจ็บ (Rehabilitation) ตลอดจนการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย (Physical activity and Health Promotion) และการจัดการด้านการกีฬา (Sports Management) โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยจำนวนบุคลากรทางการกีฬา นักวิชาการ นักศึกษา นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญและผู้สนใจด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ชาวไทยและต่างประเทศจากภูมิภาคเอเชีย ออสเตรเลีย ยุโรป และอเมริกา รวมจำนวนกว่า 300 คน มีการจัดบรรยายในรูปแบบ Keynotes, Plenary, Symposium, Workshop และการนำเสนอผลงานทางวิชาการแบบปากเปล่า และแบบโปสเตอร์ ซึ่งเป็นโอกาสอันดีในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการที่มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาไปสู่ระดับสูงสุดต่อไป

Recent post