กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัด “โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์/นักวิจัยรุ่นใหม่ ด้านวิจัย” รุ่นที่ 1

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล รับการตรวจประเมินจาก AACSB Peer Review Team
June 3, 2019
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประสบผลสำเร็จในการ “ปลูกถ่ายสเต็มเซลล์รักษาผิวกระจกตาครั้งแรกของประเทศไทย”
June 4, 2019

กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัด “โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์/นักวิจัยรุ่นใหม่ ด้านวิจัย” รุ่นที่ 1

line_143288933007969-1024x682

4 มิถุนายน 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร คชการ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์/นักวิจัยรุ่นใหม่ ด้านวิจัย” รุ่นที่ 1 และบรรยายในหัวข้อ “เส้นทางความก้าวหน้า (career path) ของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย” ซึ่ง กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดอบรมระหว่างวันที่ 4 – 5 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม 323 อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีหัวข้อการบรรยายที่น่าสนใจ อาทิ “แหล่งทุนวิจัยและแนวทางการขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยประเภทต่างๆ” โดย นางสาวมณีรัตน์ จอมพุก ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล “Research to Innovation” โดย ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล (iNT) และ “การขอและสืบค้นทรัพย์สินทางปัญญา และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง” โดย คุณพิเชษฐ์ ธนพงศ์จงรวย สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล (iNT) “การบริการวิชาการและการรับจ้างวิจัย” โดย คุณสุทิศา นาคเรืองศรี สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล (iNT) “Educational Research” โดย รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล “จริยธรรมการวิจัยในยุคประเทศไทย 4.0” โดย อาจารย์ ดร. นายแพทย์กิตติพงศ์ ไพบูลย์สุขวงศ์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ “การบริหารจัดการโครงการวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ” โดย หัวหน้างานบริหารเงินทุนวิจัย หัวหน้างานบริหารและส่งเสริมการวิจัย และ หัวหน้าหน่วยทุนเงินรายได้

“โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์/นักวิจัย ด้านการวิจัย” จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนักวิจัยที่มีคุณภาพ โดยเป็นการเตรียมความพร้อม และพัฒนาทักษะคณาจารย์/นักวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดลให้มีความสามารถดำเนินงานด้านการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบันในระดับชาติ และระดับสากล โดยครั้งต่อไปจะจัดเป็นรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 21 – 22 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 323 อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0-2849-6242 www.op.mahidol.ac.th/orra FB: MU.Research

Recent post