ศาสตราจารย์ นพ. บรรจง มไหสวริยะ เข้าร่วมประชุมการเสวนาเพื่อหาแนวทางการพัฒนาฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI)

มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมการประชุม “Belt and Road International Medical Alliance (BRIMEA)” ณ China Medical University (CMU) เมือง Shenyang สาธารณรัฐประชาชนจีน
June 16, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “Excellent Teaching and Learning Program”
June 17, 2019

ศาสตราจารย์ นพ. บรรจง มไหสวริยะ เข้าร่วมประชุมการเสวนาเพื่อหาแนวทางการพัฒนาฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI)

aci07

วันที่ 17 มิถุนายน 2562 ศาสตราจารย์ นพ. บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมการประชุมเสวนาเพื่อหาแนวทางการพัฒนาฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) A Roundtable Discussion on Ensuring the Sustainble Global Success of Scientific Research from Thailand โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ Chair of ASEAN Citation Index , Anne Harvey Managing Director , Ikuko Oba Commercial Director , Nature Research Group ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ณ โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร

การเสวนาฯ ครั้งนี้ เพื่อผลักดันให้ผลงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาในอาเซียนมีการเผยแพร่และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และเป็นกลไกผลักดันให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของผลงานวิชาการผ่านการพัฒนาคุณภาพวารสารภายในประเทศ ทำให้เกิดความเชื่อมโยงข้อมูลจากฐานข้อมูลบทความและการอ้างอิงจากวารสารระดับประเทศ เข้ากับฐานข้อมูล ACI ให้สามารถสืบค้นข้อมูลการตีพิมพ์และข้อมูลการอ้างอิง ร่วมกัน โดยมีหัวข้อสำคัญ ดังนี้
– Expansion of ASEAN Citation Index Database towards International Visibilities
– Data Driven Insights into Thailand 4.0
– Improving Impact and Reputation of Thailand Institutions
– Way to Increase University Global Ranking

Recent post