รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม บรรยายพิเศษ หัวข้อ “การปรับบทบาทของอุดมศึกษาเพื่อขับเคลื่อนประเทศ ภายใต้ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)”

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการพบปะหัวหน้าส่วนราชการ “สภากาแฟ”ประจำปี 2562
June 12, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดทำ “(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2563-2566”
June 12, 2019

รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม บรรยายพิเศษ หัวข้อ “การปรับบทบาทของอุดมศึกษาเพื่อขับเคลื่อนประเทศ ภายใต้ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)”

edu01

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 รองศาสตราจารย์ นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ “การปรับบทบาทของอุดมศึกษาเพื่อขับเคลื่อนประเทศ ภายใต้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)” (Ministry of Higher Education , Science, Research andInnovation (MHESI) ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 11/2562 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รองศาสตราจารย์ นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ได้กล่าวถึง หัวใจของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม , 5 กฎหมายหลัก ได้แก่ 1. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง 2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม 3. พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ 4. พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา และโครงสร้างภารกิจงานด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม เป็นต้น ภายหลังการบรรยาย ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ได้มอบของที่ระลึกกับ รองศาสตราจารย์ นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ให้เกียรติเข้าร่วมบรรยายในครั้งนี้

Recent post