ศูนย์บริหารสินทรัพย์ ม.มหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การให้ความรู้ด้านการเงิน ด้านบัญชีบริหารการวางแผนการเงินล่วงหน้า” (Budgeting) หลักสูตรที่ 2

รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา ได้ร่วมบรรยายในหัวข้อ “ทิศทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล” ของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
June 20, 2019
การตรวจประเมินคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2562
June 20, 2019

ศูนย์บริหารสินทรัพย์ ม.มหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การให้ความรู้ด้านการเงิน ด้านบัญชีบริหารการวางแผนการเงินล่วงหน้า” (Budgeting) หลักสูตรที่ 2

budgeting09

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การให้ความรู้ด้านการเงิน ด้านบัญชีบริหารการวางแผนการเงินล่วงหน้า” (Budgeting) หลักสูตรที่ 2 และมอบของที่ระลึกแก่วิทยากรพิเศษ ได้แก่ อาจารย์ธนเดช มหโภไคย ร่วมกับบริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด และกล่าวรายงานโดย นายปัญญา ธำรงธีระกุล ผู้อำนวยการศูนย์บริหารสินทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุม 411 ชั้น 4 ศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โครงการฯ ดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2562 โดยในปีงบประมาณ 2562 ศูนย์บริหารสินทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดสรรงบประมาณจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารการเงินสำหรับผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงาน และบุคลากรระดับปฏิบัติการ ในการทำความเข้าใจเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์การเงิน เพื่อประโยชน์สำหรับผู้บริหารจากหลากหลายประสบการณ์ ได้เรียนรู้และทำความเข้าใจร่วมกันเพื่อสามารถนำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ ดังนี้
หลักสูตรที่ 2 การบริหารต้นทุนและการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน
· การบริหารต้นทุน
· การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน (Break Event Point)
· การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน

Recent post