วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีปิดการอบรมหลักสูตร Advanced Management Program (AMP) รุ่นที่ 4

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาเนื่องในโอกาสครบรอบ 62 ปี
June 28, 2019

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีปิดการอบรมหลักสูตร Advanced Management Program (AMP) รุ่นที่ 4

1561717029224-1024x768

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรมในหลักสูตร Advanced Management Program (AMP) รุ่นที่ 4 ณ สวนสามพราน จังหวัดนครปฐม

ในโอกาสนี้ ได้ร่วมรับฟังการนำเสนอโครงการของผู้เข้าร่วมอบรม โดยมี ดร.โชค บูลกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นเกียรติรับฟังการเสนอโครงการในครั้งนี้ด้วย

ทั้งนี้ ในวันที่ 27 มิถุนายน 2562 คุณอรุษ นวราช กรรมการผู้จัดการสวนสามพราน ได้ให้เกียรติจากบรรยายพิเศษในหัวข้อ “สามพรานโมเดล: โมเดลธุรกิจเกื้อกูล” แก่ผู้เข้าอบรมในหลักสูตรดังกล่าว

โครงการอบรมหลักสูตร Advanced Management Program (AMP) รุ่นที่ 4 เป็นการฝึกอบรมเพื่อการเสริมสร้างผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยมหิดล ในการเสริมสร้างทักษะสมรรถนะและมุมมองด้านการบริหารจัดการระดับสูงในการเตรียมพร้อมสำหรับการเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงในสถาบันอุดมศึกษา และเพิ่มทักษะในด้านการบริหารจัดการให้มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล Thailand 4.0 ตลอดจน สร้างความเชื่อมโยงในการทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดลในองค์รวมให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด

Recent post