มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “Excellent Teaching and Learning Program”

ศาสตราจารย์ นพ. บรรจง มไหสวริยะ เข้าร่วมประชุมการเสวนาเพื่อหาแนวทางการพัฒนาฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI)
June 17, 2019
การตรวจประเมินหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2562
June 18, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “Excellent Teaching and Learning Program”

712037

วันที่ 17 มิถุนายน 2562 ศาสตราจารย์ คลินิก นายแพทย์ สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “Excellent Teaching and Learning Program” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจาย์ ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการอบรมคณาจารย์เพื่อให้เข้าใจวิธีการใช้การสะท้อนกลับที่สำคัญในการเรียนรู้และการสอนด้วยตนเอง เข้าใจวิธีการสนับสนุนเชิงทฤษฎีของการฝึกปฏิบัติทางวิชาการเพื่อระบุกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของนักศึกษา โดยนักศึกษาเป็นศูนย์กลางและเข้าใจทฤษฎีและการวิจัย ตลอดจนสามารถนำมาใช้เพื่อตีความการสอน ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดล โดย กองวิเทศสัมพันธ์และกองบริหารการศึกษา ร่วมกับ Macquarie University จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17- 20 มิถุนายน 2562 อาคารอทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายาโดยมี Professor Mary Ryan, Head Department of Educational Studies จาก Macquarie University และทีมงาน เป็นวิทยากรบรรยาย และมีคณาจารย์เข้าร่วมการอบรมจากส่วนงานต่างๆ 30 ท่าน

Recent post