มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมเจรจากับ United Nations Technology Innovation Labs (UNTIL) ในการก่อตั้ง UNTIL Thailand ร่วมกับองค์การสหประชาชาติ

การตรวจประเมินคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2562
June 13, 2019
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานพัฒนาเครือข่ายครูแนะแนว 2562
June 14, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมเจรจากับ United Nations Technology Innovation Labs (UNTIL) ในการก่อตั้ง UNTIL Thailand ร่วมกับองค์การสหประชาชาติ

util6

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เจรจาความร่วมมือกับผู้แทนจากองค์การสหประชาชาติ  Mr. Premnath Nair, UN Technology Innovation Labs ในการจัดตั้งศูนย์ UNTIL Thailand ภายใต้องค์การสหประชาชาติที่มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุม 515 สำนักงานอธิกาารบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ทั้งนี้ ศูนย์ UNTIL Thailand จะเป็นหน่วยงานความร่วมมือที่จะส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสนองตอบต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals) ผ่านการสร้างเครือข่ายนานาชาติระหว่างองค์การสหประชาชาติและมหาวิทยาลัยมหิดล โดยความร่วมมือดังกล่าวนี้จะดำเนินการภายใต้ thematic areas ที่สำคัญคือ smart cities, financial inclusion, AI/IoT และ Secular Economy โดยผ่านการสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมทั้งทางด้านการฝึกงาน โครงการพัฒนาทักษะด้านนวัตกรรม เครือข่ายทางวิชาการ และการสร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญระหว่างภาคอุดมศึกษา ภาคอุตสาหกรรม และองค์การสหประชาชาติ

ในการนี้  มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จะลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมกันในการก่อตั้งศูนย์ UNTIL Thailand ภายใต้องค์การสหประชาชาติ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 24 มิถุนายน 2562 นี้ อนึ่ง UNTIL Labs ได้มีการก่อตั้งโดยองค์การสหประชาชาติ ในประเทศต่างๆทั่วโลก เช่น ฟินแลนด์ อินเดีย อียิปต์ และมาเลเซีย และประเทศไทยจะเป็นประเทศที่ 5 ในการก่อตั้งศูนย์ดังกล่าว

Recent post