การตรวจประเมินคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2562

การตรวจประเมินสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2562
June 13, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมเจรจากับ United Nations Technology Innovation Labs (UNTIL) ในการก่อตั้ง UNTIL Thailand ร่วมกับองค์การสหประชาชาติ
June 14, 2019

การตรวจประเมินคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2562

1560423287393-1024x683

วันที่ 13 – 14 มิถุนายน 2562 คณะกรรมการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx ประจำปี 2562 เข้าตรวจประเมินคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต วงศ์เอก เป็นประธานคณะกรรมการฯ ในวันแรกของการตรวจประเมิน รองศาสตราจารย์ ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ให้การต้อนรับ และนำเสนอข้อมูลภาพรวมของส่วนงานแก่คณะกรรมการฯ สำหรับวันที่ 2 คณะกรรมการฯ ชี้แจงผลการตรวจประเมินฯ ด้วยวาจาแก่ผู้บริหารและบุคลากรของส่วนงาน เพื่อให้ส่วนงานได้นำจุดแข็งและแนวทางปฏิบัติที่ดีไปเป็นพื้นฐานในการพัฒนา โดยในปีนี้ด้านกระบวนการและผลลัพธ์ได้คะแนนดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา

(ขอบคุณภาพจาก คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์)

Recent post