การตรวจประเมินสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2562
June 13, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมเจรจากับ United Nations Technology Innovation Labs (UNTIL) ในการก่อตั้ง UNTIL Thailand ร่วมกับองค์การสหประชาชาติ
June 14, 2019

การตรวจประเมินคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2562

1560423287393-1024x683

วันที่ 13 – 14 มิถุนายน 2562 คณะกรรมการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx ประจำปี 2562 เข้าตรวจประเมินคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต วงศ์เอก เป็นประธานคณะกรรมการฯ ในวันแรกของการตรวจประเมิน รองศาสตราจารย์ ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ให้การต้อนรับ และนำเสนอข้อมูลภาพรวมของส่วนงานแก่คณะกรรมการฯ สำหรับวันที่ 2 คณะกรรมการฯ ชี้แจงผลการตรวจประเมินฯ ด้วยวาจาแก่ผู้บริหารและบุคลากรของส่วนงาน เพื่อให้ส่วนงานได้นำจุดแข็งและแนวทางปฏิบัติที่ดีไปเป็นพื้นฐานในการพัฒนา โดยในปีนี้ด้านกระบวนการและผลลัพธ์ได้คะแนนดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา

(ขอบคุณภาพจาก คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์)

Recent post