การตรวจประเมินสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2562

ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ Association for Assessment and Accreditation of Laboratory Animal Care (AAALAC) International
June 13, 2019
การตรวจประเมินคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2562
June 13, 2019

การตรวจประเมินสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2562

01

วันที่ 12 – 13  มิถุนายน 2562 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2562  เข้าตรวจประเมินสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรลัชชา ศิวรักษ์ วิทยาลัยนานาชาติ เป็นประธานคณะกรรมการฯ ในวันแรกของการตรวจประเมิน  รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียพร้อมด้วยทีมผู้บริหาร และบุคลากรสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลภาพรวมของส่วนงานแก่คณะกรรมการฯ สำหรับวันที่ 2 ของการตรวจประเมิน คณะกรรมการฯ ชี้แจงผลการตรวจประเมินฯ ด้วยวาจาพร้อมให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้ส่วนงานได้นำจุดแข็งและแนวปฏิบัติที่ดีไปเป็นพื้นฐานในการพัฒนาส่วนงานให้มีการดำเนินการที่เป็นเลิศในส่วนนี้ต่อไป

 

(ขอบคุณภาพจาก สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย)

Recent post