คณะเทคนิคการแพทย์ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาเนื่องในโอกาสครบรอบ 62 ปี

การตรวจประเมินมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2562
June 27, 2019
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีปิดการอบรมหลักสูตร Advanced Management Program (AMP) รุ่นที่ 4
June 28, 2019

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาเนื่องในโอกาสครบรอบ 62 ปี

5

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 62 ปี การก่อตั้งคณะเทคนิคการแพทย์ และวันเทคนิคการแพทย์ไทย โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์เข้าร่วมงาน ณ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ ศาลายา

โดยได้มีการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำคณะ จากนั้นร่วมฟังพระธรรมเทศนา พิธีสงฆ์ถวายสังฆทานเพื่อความเป็นสิริมงคล อีกทั้งร่วมทอดผ้าบังสุกุล เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับคณาจารย์ บุคลากรและศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ ที่ได้ล่วงลับไปแล้วทุกท่าน โดยได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดหทัยนเรศวร์ รับประเคนเครื่องไทยธรรม ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คณบดี, ผู้อำนวยการ และผู้แทนจากส่วนงานต่างๆ มาร่วมพิธี และร่วมแสดงความยินดี

Recent post